Powrót do strony

Kiedy 800 plus?

800 plus - od kiedy?

· Kiedy

Od 1 stycznia 2024 r. rodziny w Polsce mogą spodziewać się zwiększenia świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł na dziecko. Ta istotna zmiana wprowadzona została automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Nowe kwoty świadczenia obowiązują od stycznia 2024 r. Zmiana ta ma na celu poprawę warunków życia rodzin i wsparcie w procesie wychowywania dzieci.

800 plus - Kto ma prawo do świadczenia wychowawczego?

Świadczenie wychowawcze w nowej wysokości, czyli 800 zł, przysługuje każdemu rodzicowi, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka oraz innym osobom pełniącym określone funkcje opiekuńcze, takim jak dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych czy rodzice zastępczy. Warunkiem koniecznym jest, aby dziecko mieszkało wspólnie z wnioskodawcą i było utrzymywane przez niego.

Kiedy świadczenie 800 plus nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, w których świadczenie wychowawcze nie będzie przyznane. Należy do nich m.in. pozostawanie dziecka w związku małżeńskim, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej pełne utrzymanie, pełnoletniość dziecka z ustalonym prawem do świadczenia, a także gdy rodzina otrzymuje podobne świadczenie za granicą.

Prawo do świadczenia ustala się na tzw. okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć elektronicznie od 1 lutego do 30 czerwca danego roku.

Jakie są kryteria wysokości świadczenia 800 plus?

Do stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze wynosiło 500 zł miesięcznie na dziecko. Zgodnie z nowymi zasadami, od tego daty kwota ta została podniesiona do 800 zł. Warto zauważyć, że ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości tylko w dwóch sytuacjach: gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich przypadkach kwotę oblicza się proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800+?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć tylko elektronicznie, poprzez platformę PUE ZUS lub za pośrednictwem wybranych banków. W przypadku matki lub ojca dziecka, można skorzystać także z aplikacji mZUS czy portalu Emp@tia.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o 800 plus?

W zależności od sytuacji, do wniosku trzeba dołączyć różne dokumenty, takie jak orzeczenie sądu opiekuńczego, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w instytucji pomocy społecznej czy decyzję o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej.

Kiedy otrzymam świadczenie 800 plus?

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia wniosku i dostarczenia wymaganych dokumentów. ZUS zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosków i wypłaty świadczeń z wyrównaniem zgodnie z okresem świadczeniowym. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca czerwca danego roku, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca danego roku.

800 plus - Jak się odwołać od decyzji ZUS?

W przypadku odmowy przyznania świadczenia, jego uchylenia lub zmiany, wnioskodawca ma prawo do odwołania się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. W razie niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Podsumowanie

Podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od stycznia 2024 r. jest ważnym krokiem w poprawie wsparcia dla rodzin w Polsce. Nowe zasady automatycznej podwyżki eliminują konieczność składania dodatkowych wniosków, co upraszcza proces ubiegania się o to świadczenie. Warto śledzić terminy składania wniosków i dostarczania dokumentów, aby skorzystać z pełnej kwoty świadczenia zgodnie z nowymi przepisami.